ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานเฉพาะกลุ่ม สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาเพื่อนคุยติดต่อผ่านทางสังคมออนไลน์ ทางทีมงานขอเรียนว่าทีมงานมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของเราทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซด์ของเราโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือ ทีมงานมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ทางเราขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และทีมงานไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

ทีมงานมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก เราจะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลเว้นแต่ว่าเรามีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ :

  • ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
  • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของทีมงาน
  • เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของทีมงาน
  • กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร การสละข้อเรียกร้อง (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน เราจะนำมาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซด์ ของเรามีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ทางทีมงานขอเรียนว่า เราไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของกระทู้ บทความที่ลงทะเบียนใช้งาน("เจ้าของข้อมูลข่าวสาร") เพราะฉนั้นข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของเรา เราขอเรียนว่าเว็บไซด์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยทางเราไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซด์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัท เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนตัว

ทางทีมงานจะไม่มีการขายข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา เราใช้ข้อมูลนั้นๆ ในสถานะการอย่างเช่น:

  • เมื่อตำรวจสอบสวน หรือคดีความทางกฎหมายทางเรามีสิทธที่จะให้ข้อมูลนั้นๆกับทางการ
  • เมื่อมีเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย หรือ emergency
  • เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการบริการ เช่น ลืมรหัสผ่านเป็นต้น
  • ในสถานะการที่บริษัทอื่นต้องการข้อมูลเพื่อบริการอื่นๆ
  • ถ้าการกระทำของผู้ใช้ขัดกับกฎระเบียบของบริษัทฯ

เด็กที่อายุต่ำกว่า 13

ทีมงานไม่มีความตั้งใจที่จะรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ อนุญาติให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีสมััครสมาชิก ถ้าคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีกรุณาอย่าส่งชือ เบอร์โทรทัศพ์ ที่อยู่ หรือ อีเมล มาที่เรา หรือพยายามที่สมัครสมาชิก. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ไม่สมควรที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวมายังเรา ถ้าทางเราทราบว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี และพยายามใช้บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเราจะลบข้อมูล นั้นๆ ออกโดยเร็วที่สุด

เด็กที่มีอายุระหว่าง 13 และ 18 ปี

เราแนะนำว่าเด็กที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปควรปรึกษาผู้ปกครองก่อนการใช้งาน หรือส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การเปลี่ยนแปลงของ Privacy Policy

ทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนของ Privacy Policy และท่านจะรับทราบรายละเอียดนั้นๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา

ค้นหาเพื่อนคุย
คำค้นหา
อายุ
เพศ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 26760
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 38504
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 13148
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 3
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 8
Follow msn_dating on Twitter
เว็บพันธมิตร
ฟรีระบบแลกลิงค์ และเรารับโปรโมทเว็บไซต์HoTHiTPhonetrend-fashion เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี นำเข้าสุดชิค แฟชั่นดารา ชาย-หญิง เริ่ด หรู มีสไตล์ คอลเลคชั่นใหม่ไม่ซ้ำใครพีอาร์เฟอร์นิเจอร์สยามcsopaymentหมอจุ๊บ ดูดวงออนไลน์เทวะ พระเครื่องวิตามินบำรุงสายตาที่ดีที่สุดATMMobilechihuahuaatlove
 
Copyright 2010-2012 © by msn-dating.com | กีฬาออนไลน์  |  คาสิโน  |  โปกเกอร์  |  ไพ่นกกระจอกดูสถิติเว็บไซต์นี้